Voor de ware liefhebber van de annalen van de familie van Berkel volgt hier een overzicht van de stamboom van de familie van Berkel; Oom Fons is hier jaren geleden erg druk mee geweest en ik vond 'm in een laatje. Ik had niet zo veel zin om alles opnieuw uit te typen, maar Dave (zoon van Angelique) te Canada heeft deze klus wel op zich genomen; Hulde!

Uit: Stam-en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Famieliën met genealogische en Heraldische Aanteekeningen, door A. Vorsterman van Oyen.

De eerste van het geslacht Van Berckel, dien wij in de 2e helft der 14e eeuw ontmoeten, is Clais van Berckel, waarschijnlijk zoon van Johan, in 1406 voorkomende en behorende tot het in 1270 reeds in 's-Hertogenbosch gevestid aanzienlijk regeringsgeslacht en van Ida Van Eick. Wanneer hij gestorven is en met wie hij huwde, is niet bekend; alleen weten wij, dan hij een zoon naliet, Dirk van Berckel, die als schepen van Delft zegelt. Zijne achter-achterkleinzonen: 1e Pieter van Berckel werd te Delft geboren in 1518 en liet een zoon na Adriaan van Berckel, in 1575 raad en gasthuismeester, die 1 december 1578 stierf slechts eene dochter nalatende Johanna van Berckel, gehuwd met Sasbout van der Dussen, en 2e Cornelis van Berckel geboren te Delft in 1520, liet een zoon na Clement van Berckel, in 1573 gasthuismeester, 1582 raad, in 1583-1588 schepen, 1591 weesmeester, 1594 theasaurier, overleden in Maart 1596 een zoon Pieter van Berckel, in 1611 gasthuismeester in Delft.
Clais van Berkel, voornoemd, had een neef ook Nicolaas genaamd, schepen van 's-Hertogenbosch. Een der afstammelingen van deze, Jacobus van Berckel, bijgenaamd de Emigré, ongeveer 1560 geboren, vertrok uit 's-Hertogenbosch en vestigde zich ook te Delft bij zijne verwanten, waar hij de stamvader werk van het R. Kath. geslacht aldaar, dat volgt.
Hij liet een zoon na Cornelis van Berckel, die ongeveer 1590 geboren moet zijn. Drie zonen verwekte deze uit zijn huwelijk, 1e Pauwel van Berckel, die volgt, 2e Jacob van Berckel, die een zoon naliet ook Jacob genaamd en gehuwd met Trijntje Ariens van der Hout, die in 1676 kwam te overlijden, 3e Cornelis van Berckel van wien twee zonen Jop, en Pieter, die in February 1680 stierf; de eerste huwde met Adriaantje Gerrits, overleden in February 1675 en liet twee dochters na; Maria overleden in Juli 1658, die de vrouw werd van Cornelis Pijacker, en Cornelia, overleden in Juli 1691, gehuwd met Jan van Dijk, Pauwel van Berckel, voorgenoemd, geboren ongeveer 1620, laat een zoon na, Arnoldus of Arent van Berckel, die driemaal huwde, 1e met Maria Meesdochter van Buytene, overleden in Augustus 1684, 2e met Johanna Leenderts, overleden in Mei 1687 en 3e 29 November 1689 met Alida Cornelis dochter Langelaen. Uit het derde huwelijk eeen zoon Paulus van Berckel gedoopt te Delft 15 October 1692 en uit eerste twee zoons en vier dochters, van welke laatste Cornelia van Berckel 12 November 1707 huwde met Nicolaas Proot.

 

                 volgende